1. Inleiding

De Stichting Seniorenvervoer H.E.P. heeft haar statutaire zetel in Helden, het secretariaat is gevestigd op Sch. v. Merwijckstraat 6 5981 EL Panningen, telefoon 06-10277440, mailadres ssvhep@hotmail.com. Datum van oprichting is 14-09-2009, de eerste inschrijving handelsregister is 15-09-2009. Belastingdienst nummer NL 821220676B01.

2. Strategie

Statutaire doelstelling. Kernprincipes: De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt.

De stichting heeft ten doel:

a. Het aanbieden van dorpsvervoer binnen de gemeente Peel en Maas van ouderen die woonachtig zijn in Helden, Egchel en Panningen en afhankelijk zijn van vervoer door derden, uitsluitend in die situaties waar op reguliere wijze geen of moeilijk vervoer – tenzij tegen hoge kosten – beschikbaar is;

b. Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van vervoerscapaciteit en vrijwilligers.

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.

Afwezigheid winstoogmerk. De instelling heeft geen winst oogmerk, zoals blijkt uit artikel 3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo. Zoals blijkt uit artikel 12 lid 5 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft.

3. Beleid

Te verrichten werkzaamheden van de instelling. De instelling verricht de volgende werkzaamheden: Beschikbaar stellen van vervoerscapaciteit voor ouderen. Door ouderen en mensen met een beperking te vervoeren naar maatschappelijke/sociale activiteiten zodat deze minder snel in een isolement geraken en langer in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven draagt de instelling/de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

Werving en beheer van gelden. De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten: deelnemers aan dit vervoer betalen een bijdrage, sponsoring en giften. Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats. D.m.v. contante afrekening bij chauffeur en via facturering naar diverse instanties. De instelling streeft ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 30% van de omzet.

Vermogen van de instelling. De instelling houdt niet meer vermogen dan redelijker wijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling.

Bestedingsbeleid. De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten: het aanbieden van dorpsvervoer binnen de gemeente Peel en Maas.

Beschikken over het vermogen van de instelling. Op grond van artikel 4 van de statuten van de instelling en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

4. Overige

Beloningsbeleid. De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 3 lid 5 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

Beschrijving administratieve organisatie. De administratie van de stichting is geregeld in het Huishoudelijk Reglement. De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door het bestuur van de stichting en gecontroleerd door een externe accountant, zie de statuten artikel 9 lid 3.

Publicatieplicht. De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website www.hepbusje.nl.