Beleidsplan Stichting Seniorenvervoer HEP 2022-2027
1. Inleiding
De Stichting Seniorenvervoer H.E.P. heeft haar statutaire zetel in Helden, het
secretariaat is gevestigd op Sch. v. Merwijckstraat 6 5981 EL Panningen, telefoon
06-10277440, mailadres: hepsecr@hotmail.com.
Datum van oprichting is 14-09-2009, de eerste inschrijving handelsregister is 15-
09-2009. Belastingdienst nummer NL 821220676B01.
2. Strategie
Statutaire doelstelling.
De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt
als volgt.
De stichting heeft ten doel:
a. Het aanbieden van dorpsvervoer binnen de gemeente Peel en Maas aan ouderen
die woonachtig zijn in Helden, Egchel en Panningen en afhankelijk zijn van
vervoer door derden, uitsluitend in die situaties waar op reguliere wijze geen of
moeilijk vervoer – tenzij tegen hoge kosten – beschikbaar is;
b. Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar
doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van
vervoerscapaciteit en vrijwilligers.
Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.
Afwezigheid winstoogmerk.
De instelling heeft geen winst oogmerk, zoals blijkt uit artikel 3 van de statuten en
uit de feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van
de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met activiteiten behaalde
opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Bestemming liquidatiesaldo.
Zoals blijkt uit artikel 12 lid 5 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten
worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en een soortgelijke
doelstelling heeft.
3. Beleid
Te verrichten werkzaamheden van de instelling. De instelling verricht de volgende
werkzaamheden:
– Beschikbaar stellen van vervoerscapaciteit voor ouderen. Door ouderen en
mensen met een beperking te vervoeren naar maatschappelijke/sociale activiteiten
zodat deze minder snel in een isolement geraken en langer in hun eigen
woonomgeving kunnen verblijven draagt de instelling/de stichting bij aan de
realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten. Er wordt
uitgegaan van gemiddeld 1.000 ritten per maand.
– Werving en beheer van gelden. De instelling werft gelden ten behoeve van de
doelstelling door middel van:
– een bijdrage in de vervoerskosten door de deelnemers,
– sponsoring
– subsidiëring.
– Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats. Door middel van
contante afrekening bij chauffeur en via facturering naar diverse instanties. De
instelling streeft ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 30%
van de omzet.
– Vermogen van de instelling. De instelling houdt niet meer vermogen dan
redelijker wijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten
behoeve van de doelstelling.
– Bestedingsbeleid. De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de
doelstelling aan de volgende projecten: het aanbieden van dorpsvervoer binnen de
gemeente Peel en Maas.
– Beschikken over het vermogen van de instelling. Op grond van artikel 4 van de
statuten van de instelling en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen
enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het
eigen vermogen.
4. Overige
– Beloningsbeleid. De leden van het bestuur en de vrijwilligers ontvangen conform
de bepalingen in artikel 3 lid 5 van de statuten voor de door hen in die
hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding
voor de gemaakte onkosten.
– Beschrijving administratieve organisatie. De administratie van de stichting is
geregeld in het Huishoudelijk Reglement. De jaarrekening van de instelling wordt
binnen 6 maanden na afloop van het betreffende jaar opgesteld door het bestuur van
de stichting, zie de statuten artikel 9 lid 3.
– Publicatieplicht. De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van
website www.hepbusje.nl